Strokovno društvo
medicinskih sester,
babic in zdravstvenih
tehnikov Celje

Strokovno DMSBZT Celje je samostojno, neprofitno, stanovsko in prostovoljno združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, ki so zaposleni na področju celjske regije, tako na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1963 in kot tako uspešno deluje že 60 let. Članstvo se je iz leta v leto povečevalo, tako da danes društvo šteje že več kot 1800 članov in članic.

Naš namen

Namen združenja je predvsem razvoj kakovostne in varne zdravstvene in babiške nege. Poudarek dajemo vseživljenjskemu izobraževanju na področju stroke, razvijamo izvajanje učnih delavnic s področja Stresa in komunikacije in Obvladovanju konfliktnih situacij in na takšen način prispevamo k boljšemu razvoju medosebnih odnosov. V vsem tem času smo bili aktivno vključeni v vsa dogajanja na področju zdravstvenega varstva, zdravstvene nege, izobraževanja in raziskovalnega dela. Sproti spremljamo tudi aktualna politična dogajanja v naši lokalni in regionalni skupnosti.


Osnovno vodilo delovanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (17. februar 2005) in za babice Mednarodni kodeks etike (17. februar 2005).

Vizija

Smo družbeno odgovorna organizacija, vpeta v sistem Zbornico Zvezo - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Skrbimo za doseganje uspešnosti  naših članov tako na strokovni ravni kot osebni ravni. Skrbimo za njihov profesionalni razvoj in njihovo dobro počutje. Z društvenim delovanjem želimo prispevati h krepitvi zdravja naših članic in članov, k osebni in strokovni rasti članstva, ter aktivno sodelujemo v skrbi za skladno delovanje stroke zdravstvene in babiške nege. Učinkovito sodelujemo z vsemi ustanovami v Celjski regiji katero delovanje celjskega društva obsega; skrb za skladno delovanje stroke zdravstvene in babiške nege; skrb za skladno delovanje stroke zdravstvene in babiške nege;

 • skrb za skladno delovanje stroke zdravstvene in babiške nege
 • zastopanje političnih opredelitev, ki omogočajo in zagotavljajo strokovni razvoj zdravstvene nege in babiške nege in napredek profesije ter zagotavljanje ustreznega položaja izvajalcev zdravstvene nege in babiške nege v družbi;
 • spremljanje ter sodelovanje pri izobraževanju za področje zdravstvene nege in babiške nege;
 • razvijanje raziskovalnega dela v zdravstveni in babiški negi.
Poslanstvo in cilji

Društvo aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno delovanje svojih članov in razvija stike med sorodnimi društvi, organizacijami in posamezniki. Strokovni namen društva je krepitev vloge in pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov v slovenskem in mednarodnem prostoru, spodbujanje in zagotavljanje kakovostne, učinkovite, varne zdravstvene in babiške nege ter oskrbe pacientov, pa tudi sprejemanje, obravnavanje in reševanje pobud ter izkazanih zanimanj članstva.

Društvo organizira, usklajuje in usmerja strokovna izobraževanja in usposabljanja članic in članov ter se v ta namen povezuje s strokovnimi in izobraževalnimi institucijami, združenji in posamezniki; spodbuja znanstveno-raziskovalno delo, zbira strokovne, statistične, zgodovinske in druge podatke, ki so pomembni za razvoj zdravstvene in babiške nege, razvija metode in oblike dela, ki zanimajo članstvo; sodeluje in se povezuje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami, s stanovskim sindikatom, z vladnimi in nevladnimi organizacijami ter se dejavno vključuje in odziva na aktualna dogajanja v zdravstveni politiki v Sloveniji.

Temeljne vrednote

Vrednote so dobrine, ki človeku največ pomenijo, zato člani društva pri svojem profesionalnem in društvenem delu spoštujemo in uveljavljamo vrednote, kot so: spoštovanje človekovih pravic, humanizem, solidarnost, enakopravnost in obravnavanje posameznika kot celostnega bitja.

Aktivnosti društva
 • Ščiti in zastopa poklicne in strokovne interese članov,
 • skrbi za razvoj in delovanje stroke zdravstvene in babiške nege v celjski regiji,
 • sprejema, obravnava, rešuje in odgovarja na pobude in izkazane interese članov
 • organizira, usklajuje in usmerja strokovna in druga izobraževanja, izpopolnjevanja ter usposabljanja medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ter se v ta namen povezuje z ustreznimi strokovnimi institucijami,
 • spodbuja in usmerja medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike k stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju,
 • sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine zdravstvene in babiške nege,
 • podeljuje priznanja